7. siječnja 2013.

1. Zaključak o isplati sredstava društvu EKO d.o.o. za pokriće redovnog poslovanja

 

8. siječnja 2013.

1. Program korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2013. godini

2. Plan prijema u službu u Grad Zadar za 2013. godinu

 

9. siječnja 2013.

1.  Zaključak o sufinanciranju dežurstava pedijatara nedjeljom i u dane blagdana

2. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskih branitelja Zadarske županije tijekom 2013. godine

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga izmjena i dopuna DPU-a centralne zone „Vidikovac“ 

 

10. siječnja 2013.

1. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamne poruke u Širokoj ulici Pučkom otvorenom učilištu Zadar

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu Ligi protiv raka Zadar

 

11. siječnja 2013.

1. Zaključak o osnivanju Radne skupine za pripremu projekta „Centar za baštinu“ za sufinanciranje iz EU fondova

 

14. siječnja 2013.

1. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra za 2013. godinu

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

3. Zaključak o prihvaćanju ponude Regionalne energetske agencije Sjever iz Koprivnice za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta „Korištenje obnovljivih  izvora energije…“ na natječaj Fonda za zaštitu okoliša…

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva STRUKTURA–PROJEKT d.o.o. Zadar za izradu idejnog projekta infrastrukture Petrčane – dužobalna prometnica

5. Zaključak o prihvaćanju ponude društva PARTNER d.o.o. Zadar za izradu elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnina radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa

 

15. siječnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Plana upravljanja pomorskim dobrom u općoj uporabi na području Grada Zadra za 2012. godinu

 

16. siječnja 2013.

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga II. izmjena i dopuna DPU-a uređenja lučice „Vitrenjak“

 

17. siječnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude TD „Nasadi“ d.o.o. za izvedbu instalacija navodnjavanja Trga Petra Zoranića

2. Zaključak o prihvaćanju ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za praćenje vrste i koncentracije peludi u zraku u 2013. godini

 

18. siječnja 2013.

1. Odluka o odabiru društva METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. iz Zagreba, za isporučitelja telekomunikacijskih usluga u fiksnoj mreži te stalnog pristupa internetu u 2013. godini

2. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. za subvenciju kamate temeljem odobrenih kredita

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Predstavništvu Chevroleta Central and Eastern Europe u RH

 

21. siječnja 2013.

1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o izvršenju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2012. godine

 

22. siječnja 2013.

1. Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2013.

2. Odluka o odabiru društva HP – HRVATSKA POŠTA d.d. iz Zagreba, za izvršitelja usluga univerzalnih poštanskih usluga za Grad Zadar

3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o praćenju vrsta i koncentracije peludnih zrnaca na području grada Zadra i njegove okolice tijekom 2012. godine

4. Zaključak o odobravanju Vatrogasnoj zajednici grada Zadra korištenje sredstava za financiranje redovne djelatnosti osiguranih Proračunom za 2013. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju ponude društva NEPER d.o.o. iz Zadra, za održavanje sustava za bežični pristup internetu za građane

 

23. siječnja 2013.

1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava zaprimljenih na javni natječaj za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu

2. Zaključak o zaključivanja Ugovora o sufinanciranju izvođenja građevinskih radova na sanaciji obalnih zidova i zaobalnih površina u luci Veli Iž, između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar

3. Zaključak o prihvaćanju ponude društva GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra, za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije ulica na Bilom Brigu, i to Sv. Marije i Iške ulice, s prometnim rješenjem spoja s Bihaćkom i Vinkovačkom ulicom

4. Zaključak o odobravanju financiranja izrade posebne geodetske podloge lokacije za pretovarnu stanicu/reciklažno dvorište na k.č. 622 k.o. Molat

 

24. siječnja 2013.

1. Zaključak o prijenosu sredstava TD „Poduzetnički inkubator“ d.o.o. za financiranje izrade projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu Gospodarske zone Crno

2. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gustoće “Crvene kuće“

3. Zaključak o prihvaćanju ponude obrta FUTURO INTERNET STUDIO iz Zadra za redovno održavanje novih stranica Grada Zadra

4. Zaključak o prihvaćanju ponude društva ZELJKO INFORMATIKA d.o.o. iz Zadra za održavanje sustava za strateško upravljanje gradom (GIS-a)

 5. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta Harija Rončevića, društvu RIVA LIBURNA d.o.o.


25. siječnja 2013.

1. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Grad Zadar za 2013. godinu

2. Plan upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Grada Zadra za 2013. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu (ispred Gradske straže), Radiju 057

 

28. siječnja 2013.

1. Zaključak o dopuni Zaključka o osnivanju Radne skupine za pripremu projekta „Centar za baštinu“ za sufinanciranje iz EU fondova

2. Zaključak o imenovanju koordinatora projekta uspostave pretovarnih stanica/reciklažnih dvorišta na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o planu korištenja javnih površina

 

29. siječnja 2013.

1. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije i Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2013. godini

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina

3. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a obalnog pojasa Diklo

4. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga UPU-a stambene zone Karma

5. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a prostora TIZ-a.

6. Zaključak o prihvaćanju ponude društva KONZUM d.d. za nabavu bakalara za humanitarnu akciju pomoći Dječjem vrtiću Latica

 

30. siječnja 2013.

1. Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Povjerenstvo Županijske lučke uprave Zadar za provedbu postupka javne nabave za građevinske radove – dio II. i III. Faze rekonstrukcije obale u luci Jazine

2. Zaključak o isplati sredstava TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za pokriće troškova redovnog poslovanja

3. Zaključak o prihvaćanju ponude R.T.O. INFOTEL za održavanje telekomunikacijskog sustava – centrale Siemens


31. siječnja 2013.

1. Zaključak o prihvaćanju ponude R.T.O. INFOTEL iz Zadra za održavanje instalacije Pozdrav Suncu u 2013. godini

2. Zaključak o odobravanju društvu RIVA LIBURNA d.o.o. održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene Madijevke

3. Zaključak o odobravanju Turističkoj zajednici Grada Zadra održavanja glazbenih manifestacija u Varoši povodom Karnevala 2013.