1. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – javnih prolaza i trijemova

2. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova sanacije i adaptacije Turističko-informativnog centra u Malom Ižu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022.
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
 5. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2020. godinu

3. prosinca

 1. Odluka o isplati potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2020. godinu

4. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Danku Jurlini, vl. obrta Danko Jurlina Zadar na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za dimnjačarske poslove na području grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti društvu Poredak d.o.o. Zadar na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za dimnjačarske poslove na području grada Zadra

7. prosinca

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2021. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za usluge stručnog nadzora nad provedbom mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2021.
 3. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje vrsta i koncentracije peludi u 2021.
 4. Zaključak o odabiru ponude obrta Studio Raster za izradu panela za izložbe
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Zapuntelu
 6. Zaključak o odabiru ponude društva Sustav javnih bicikala d.o.o. za nabavu stanice za sustav javnih gradskih bicikala
 7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar
 8. Zaključak o sufinanciranju troškova gradnje u projektu Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilištu u Zadru
 9. Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Turističke zajednice mjesta Silba u 2019.
 10. Zaključak o odobravanju financijske pomoći humanitarne akcije Vukovaru za dar

8. prosinca

 1. Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 2. Zaključak o zaključivanju Aneksa Ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – zimske službe i hitnih radova
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar

9. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Hobby i Adore d.o.o. za nabavu promidžbenog materijala i web stranica za projekt Podrška razvoju rane intervencije na području grada i županije

10. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga trećih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga trećih izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o trećoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za raspolaganje imovinom u sklopu projekta „STREAM"
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 9386/2 k.o. Zadar
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake čest.zem. 2409/62 i čest.zem. 2409/63, obje k.o. Zadar
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 9402/2 k.o. Zadar

11. prosinca

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela čest.zem. 228/16 k.o. Zadar
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Zadra za razdoblje od 2020. do 2023. godine
 4. Zaključak o odabiru ponude odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 3812/158 k.o. Crno
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake čest.zem. 6675 k.o. Mali Iž
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznake čest.zem. 1667/1 i čest.zem. 1756/1, obje k.o. Zadar

14. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga opremanja Centra Mocire za dvije grupe
 2. Odluka o odabiru ponude društva Diklo gradnja d.o.o. za izgradnju nastavka ulica Augusta Cesarca i Augusta Šenoe – ponovljeni postupak
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za Urbanistički plan uređenja uvale Bregdetti
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

15. prosinca

 1. Zaključak o odabiru ponude obrta Plutosint za nabavu plutajućih zaštitnih ograda za plažu

16. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za uslugu izrade projekta za sjeverni krak raskrižja ulice Hrvatskog sabora i Puta Biliga
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Agrodet d.o.o. za nabavu aplikacijskog rješenja upravljanja poljoprivrednim zemljištem

17. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Minfor d.o.o. za nabavu programa elektronskih sjednica
 2. Obavijest o odabiru ponude društva GiN Company d.o.o. za uslugu izrade projekta za dio ulice Nikole Šopa od Zelene tržnice do raskrižja s D8
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Zeljko informatika d.o.o. za nadogradnju WEB-GIS sustava Grada Zadra
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Teodolit d.o.o. za izradu parcelacijskog elaborata za pripis čestica u k.o. Diklo, k.o. Bokanjac, k.o. Crno i k.o. Zadar
 5. Zaključak o sklapanju Izmjene Ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti postavljanja kamera za nadzor brzine

18. prosinca

 1. Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

21. prosinca

 1. Odluka o odabiru ponude društva Konstrukt d.o.o. za izgradnju ispraćajnice na mjesnom groblju u Crnom
 2. Obavijest o odabiru ponude društva RAO d.o.o. za uslugu korištenja sustava za rad i praćenje poslovanja komunalnog redarstva
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Aces d.o.o. za izradu projekta radi ishođenja građevinske dozvole rekonstrukcije raskrižja Žmirići
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Vajt d.o.o. za konzultantske i usluge savjetovanja i edukacije u prodručju odnosa s javnošću za 2021.
 5. Zaključak o odabiru ponude obrta Futuro IS za usluge redovnog održavanja web stranica Grada Zadra u 2021.
 6. Zaključak o odabiru ponude društva Primera meridies d.o.o. za usluge izrade analitičkih izvješća komparacije proračuna hrvatskih gradova za 2021.
 7. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija i turističke promidžbe Turističke zajednice Grada Zadra u 2020.

22. prosinca

 1. Zaključak o isplati novčanih nagrada dobitnicima nagrada Nasmiješeno sunce u 2020. godini

23. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave izvođenja kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina

24. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva RTD d.o.o. za objavu priloga EU Zadar u Zadarskom listu u 2021. godini
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Diadora media d.o.o. za uslugu proizvodnje i emitiranja emisija u programu Diadora TV na području Dalmacije za 2021.

28. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva GiN Company d.o.o za izradu projekta dijela ulice Dr. Franje Tuđmana, od ulice Bana J. Jelačića do ulice N. Tesle
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za izradu projekta ulice Kralja Tvrtka i ulice Deana Nikpalja
 3. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj pomoći s Ministarstvom unutarnjih poslova RH
 4. Zaključak o isplati dijela predujma Zadarskoj županiji za podršku Rane intervencije na području Grada Zadra i Zadarske županije
 5. Zaključak o isplati dijela predujma Caritasu Zadarske nadbiskupije za podršku Rane intervencije na području Grada Zadra i Zadarske županije
 6. Zaključak o sklapanju Ugovora autorskom djelu s Vladimirom Ivanovim

29. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za izradu projekta raskrižja ulica I. Gundulića, Put Petrića, Denisa Špike, Miroslava Krleže i Đure Sudete
 2. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje grada u 2021. godini

30. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Cibo promet d.o.o. za izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru
 2. Zaključak o donošenju III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2020.
 3. Zaključak o odabiru ponude Sveučilišta u Zadru za konzultantske usluge provođenja postupka vrednovanja tijekom provedbe Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2014. -2020.“

31. prosinca

 1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe u 2020. godini
 2. Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 3. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadar
 4. Zaključak o sklapanju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Gradskoj i Znanstvenoj knjižnici Zadar
 5. Zaključak o financijskoj pomoći Gradu Petrinji
 6. Obavijest o odabiru ponude društva Sjaj d.o.o. za izvođenje građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva
 7. Zaključak o odabiru ponude Studija Fox za usluge internetskog prijenosa sjednica Gradskog vijeća
 8. Zaključak o sklapanju ugovora s društvom Printshop d.o.o. za usluge pripreme i izrade Glasnika Grada Zadra