Dopuna plana normativnih aktivnosti i plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2019. godinu
Dopuna plana normativnih aktivnosti i plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2019. godinu

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15),  objavljujemo

 

D O P U N U

 

PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI I

PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI ZA 2019. GODINU

 

 

 

 

Naziv Upravnog odjela/

Naziv akta

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti

DA/NE

 

 

Metoda

savjetovanja

 

Okvirni termin provedbe savjetovanja

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

 

 

 

Odluka o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

 

 

DA

 

Internetsko savjetovanje

 

rujan, 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Zadra

 

 

 

 

DA

 

 

 

Internetsko savjetovanje

 

 

 

studeni, 2019.