Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 11. srpnja 2022. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 13. kolovoza 2022. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: komunalno.savjetovanje@grad-zadar.hr