3. studenog

1. Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu obvezne minimalne javne usluge predložene Nacrtom odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

7. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

8. studenog

1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja Colas Hrvatska d.d. i Diklo gradnja d.o.o. za rekonstrukciju dijela Ulice Krešimirova obala - 1., 2., 3. i 4. faza

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake dio čest.ze. 4026/4 k.o. Zadar

3. Obavijest o odabiru ponude društva Terra travel d.o.o. za uslugu organizacije studijskog putovanja

9. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2024. godinu

2. Zaključak o donaciji sredstava Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Gradski ogranak Benkovac

10. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport za 2022. godinu

13. studenog

1. Odluka o poništenju postupka nabave izgradnje 8. faze glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Koncertnog ureda Zadar za 2022. godinu

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Zadar za 2022. godinu

4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2022. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2024. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2024. godinu

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2024. godinu

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu

11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2024. godini

14. studenog

1. Obavijest o odabiru ponude društva Obala d.o.o. za Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole luke Diklo (gradbena čestica XV)

2. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja Partner d.o.o., Validus d.o.o. i Građevinar d.o.o. za Usluge procjene tržišnih vrijednosti nekretnina

3. Zaključak o odabiru ponude Energetski institut Hrvoje Požar za izradu dvogodišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2024. – 2026. godine

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2024. godinu

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2024. godinu

15. studenog

1. Plan korištenja javnih površina

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

16. studenog

1. Odluke o dodjeli nagrade Grb Grada Zadra u 2024. godini:

    - Darinki Kotlar

    - Vitomiru Burčulu

    - Anti Marjanoviću

    - Donalu Cooperu i Marijani Kovačević

    - Aleksandru Bonačiću

    - Tankerskoj plovidbi

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 5583 k.o. Bokanjac

3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 6785 k.o. Bokanjac

4. Zaključak o odabiru ponude Potrošačko uslužne zadruge Silba za sanaciju mjesnog puta na Olibu

5. Zaključak o odabiru ponude Potrošačko uslužne zadruge Silba za sanaciju mjesnog puta na Premudi

17. studenog

1. Zaključak o zajedničkom financiranju radova na izgradnji Skloništa za životinje, Zadarske županije i Grada Zadra

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Zadra

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Zapadni put i dr.)

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi KLASA: 340-01/23-01/625 od 17. studenog 2023. godine

20. studenog

1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2022. godinu

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021/2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Latica za 2022. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara Grada Zadra

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

21. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude društva Structural art d.o.o. za stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i nadogradnji zgrade Mjesnog odbora Puntamika

2. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta na Istu

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021/2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2022. godinu

4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2021/2022. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2022. godinu

5. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2022. godinu

22. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvođenju Riznice Grada Zadra

23. studenog

1. Odluka o odabiru ponude društva AD CON d.o.o. za stručni nadzor nad radovima na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica

2. Zaključak o odabiru ponude društva Geoexpert - I.G.M. d.o.o. za istražne radove na objektu sportske dvorane Jazine

27. studenog

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti TD „Obala i lučice“ d.o.o. na Odluku o izmjenama i dopunama (III) općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar

28. studenog

1. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. stručni nadzor i koordinator II nad izvođenjem radova na spojnoj cesti Ulice Miroslava Krleže s Obalom kneza Trpimira - nova javna prometnica

2. Zaključak o odabiru ponude društva Studio Projekt d.o.o. za zahvat sanacije vode školjke skulpture Sfinge

3. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2023. godinu

4. Zaključak o donaciji sredstava Narodnom muzeju Zadar

29. studenog

1. Zaključak o donaciji sredstava Hrvatskom pjevačko glazbenom društvu Zoranić

30. studenog

1. Odluka o isplati novčane pomoći umirovljenicima – „božićnica“ za 2023. godinu

2. Zaključak o prijenosu sredstava za podmirivanje troškova stanovanja socijalno ugroženim samcima ili kućanstvima za četvrti kvartal 2023. godine

3. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2023. godinu

4. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta u Veloj Ravi

5. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Zapuntelu

6. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Molatu