2. studenog

 1. Odluka o donošenju Priručnika o postupanju Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja Urbanog područja Zadar

4. studenog

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ulice dr. Franje Tuđmana
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga stručnjaka za vođenje projekta izgradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno – Faza I

5. studenog

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Radost Zadar
 2. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2020. godini
 3. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2020. godini
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“

6. studenog

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave održavanja nerazvrstanih cesta – zimske službe i hitnih radova
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

9. studenog

 1. Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na zadarskim otocima za 2020. godinu
 2. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2020. s Turističkom zajednicom Grada Zadra

10. studenog

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Urbane ideje d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za sanaciju rampe Veslačkog doma

11. studenog

 1. Odluka o odabiru ponude društva Audio Video Consulting d.o.o. za nabavu i instalaciju digitalne kino opreme
 2. Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora u Ulici Kažimira Zankija Športskom društvu „Novi Bokanjac“
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Zadru za savjetovanje s javnošću

12. studenog

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar

13. studenog

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje zgrade MO Dračevac
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 5571/7 k.o. Zadar
 3. Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada u akciji „Nasmiješeno sunce“ za 2020. godinu
 4. Zaključak o financijskoj pomoći Motociklističkom klubu Azalea za organizaciju Prvenstva Hrvatske u motociklizmu
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2021. godinu
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2021. godinu
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2021. godinu
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2021. godinu
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
 13. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
 14. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
 15. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa za namjene različite od namjena predviđenih člankom 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 17. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

16. studenog

 1. Odluka o odabiru ponude društva Ceste zadarske županije d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta – zimska služba i hitni radovi

19. studenog

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Huzjak d.o.o. za stručne i konzultantske usluge za obnovu, održavanje i izgradnju javnih športskih terena
 2. Zaključak o prihvaćanju ponude Regionalne energetske agencije Sjever za savjetodavne i konzultantske usluge pri izradi regionalnog akcijskog plana u sklopu projekta „Intensify“

20. studenog

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste na k.č. 2144/232 k.o. Crno

23. studenog

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu Prijedloga III. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zadar
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi naziva Ninska ulica

25. studenog

 1. Zaključak o sklapanju Dodatka I. Sporazumu o sufinanciranju projekata zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda te sanacije šteta nastalih uslijed poplava 11.9.2017. s TD Odvodnja d.o.o.

26. studenog

 1. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2020./2021. godinu
 2. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu
 3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja u akademskoj 2020./2021. godini
 4. Zaključak o sklapanju Dodatka broj 2. Sporazuma u svezi izgradnje Centra Mocire s društvom Krekić avangard d.o.o.
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

27. studenog

 1. Odluka o odabiru ponuda za opremanje Centra Mocire po grupama nabave:

a) Grupa 1 – Škola – dječji namještaj i oprema – ponuda društva Sygma d.o.o.

b) Grupa 2 – Škola – namještaj, oprema i uređenje – ponuda društva Tvin d.o.o.

c) Grupa 3 – Škola – dječja didaktička oprema – ponuda društva Astreja plus d.o.o.

d) Grupa 5 – Škola – oprema okoliša – ponuda društva Model-educa d.o.o.

e) Grupa 6 – Škola – multimedijska oprema – ponuda društva Tehnomodeli d.o.o.

f) Grupa 8 – Vrtić – namještaj, oprema i uređenje interijera – ponuda društva Mundus Viridis d.o.o.

g) Grupa 8 – Vrtić – asistivna i multimedijska oprema – ponuda društva Tehnomodeli d.o.o.

h) Grupa 10 – Vrtić – opremanje područne kuhinje – ponuda društva Inox frigo d.o.o.

2. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zadar

30. studenog

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2020. godini
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Plana sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini
 4. Zaključak o uplati godišnje članarine sudjelovanja Grada Zadra u djelovanju Turističke zajednice Grada Zadra za 2020. godinu
 5. Zaključak o dozvoli izdavanja rješenja o prometovanju pješačkom zonom Poluotoka društvu Krekić Avangard d.o.o.