1. srpnja

 1. Zaključak o potvrdi imenovanja zapovjednika postrojbe DVD-a „Rava“
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija tijekom mjeseca srpnja 2020. – feštice petkom
 3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom održavanja glazbenih manifestacija tijekom mjeseca srpnja 2020.- feštica petkom
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

2. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva ALU d.o.o. za usluge projektiranja idejnog rješenja 3 makete povijesne jezgre grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri ispred noćnog bara „Ledana“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – program turističke sezone 2020.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko – Zadar“

3. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi „Svarog“ bara

6. srpnja

 1. Odluka o imenovanju članova Vijeća Stalne izložbe crkvene umjetnosti (SICU) u Zadru
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka javne nabave opremanja „Centra Mocire“
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Marinaprojekt d.o.o. za izradu elaborata Vrata Zadra
 4. Zaključak o financiranju jedinice prometne mladeži
 5. Zaključak o subvenciji kamate na odobrene kredite malom poduzetništvu od strane OTP banke d.d.

7. srpnja

 1. Odluka o zaključivanju Aneksa I. Ugovora o javnim radovima Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo, s društvom Sub mission j.d.o.o.
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Gin-Company d.o.o. za novelaciju te izmjenu i dopunu projektne dokumentacije u predmetu rekonstrukcije i izgradnje Ulice dr. Franje Tuđmana 1. i 3. dionica
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom nastavka ulica A. Šenoe i A. Cesarca

9. srpnja

 1. Zaključak o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača na području grada Zadra u pedagoškoj 2020./2021. godini
 2. Zaključak o nastavku financiranja prijevoza timova opće medicine na udaljenim zadarskim otocima za 2020. godinu
 3. Zaključak o osnivanju prava služnosti za ugradnju srednjenaponskog priključnog kabela kv Kožino do spoja na podmorski kabel na otok Ugljan (č.z. 505/6, 511/7, 512/9, 513/12, 513/14, 513/15 i 513/16, sve k.o. Diklo)
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u prostoru i na terasi caffe bara Teatro

10. srpnja

 1. Zaključak o razrješenju dužnosti predsjednika Turističke zajednice mjesta Silba
 2. Zaključak o imenovanju predsjednice Turističke zajednice mjesta Silba
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

14. srpnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Finproject j.d.o.o. za usluge tehničke pomoći upravljanja kvalitetom i rizikom kroz provedbu projekta Revival
 2. Zaključak o odobrenju održavanja koncertnog programa Umjetničkoj organizaciji „Teatro VeRRdi“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Umjetničkoj organizaciji „Teatro VeRRdi“

15. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnom uredu Zadar

16. srpnja

 1. Pravilnik o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog oročnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2020. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Lloyds design d.o.o. za usluge prilagodbe web stranice osobama s invaliditetom u sklopu projekta Tourism4All
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi Svarog bara
 4. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavnih manifestacija ispred noćnog kluba Ledana

17. srpnja

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave fiksnih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi Beach House Fratelli u Petrčanima

20. srpnja

 1. Odluka Koordinacijskog vijeća urbanog područja Zadra o davanju suglasnosti za pripremu projekta/operacije „Osnaživanje i poticanje aktivnog djelovanja mladih u lokalnim zajednicama urbanog područja Zadar kroz uspostavu Centra za mlade“
 2. Zaključci (x3) o isplati sredstava projektnim partnerima projekta „CODE“ po odobrenom 5. projektnom izvještaju:

         -  INTERA tehnološki park

         - Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) TEHNOPOLIS d.o.o.

         -  Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Linear za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarne Stjepana Radića

21. srpnja

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom objektu Kamen
 2. Zaključak o odobrenju zakupa javne površine društvu Zabavica j.d.o.o.

22. srpnja

 1. Odluka o zaključivanju Aneksa II. Ugovora o javnim radovima Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru s društvom Sub mission j.d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Hrvatski otočni proizvod

23. srpnja

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Kvinar d.o.o. za istražne konzervatorsko-restauratorske usluge i usluge izrade restauratorskog elaborata s troškovnikom – projekt Recolor

24. srpnja

 1. Odluka o izmjeni Odluke o kvaliteti i izgledu poklopaca (šahtova) na području Grada Zadra

28. srpnja

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Kota d.o.o. za izradu studije i programa za provedbu natječaja za izradu idejnog rješenja prostora bivše vojarne S. Radića

29. srpnja

 1. Odluka o razrješenju člana Školskog odbora OŠ Šime Budinića
 2. Odluka o imenovanju člana Školskog odbora OŠ Šime Budinića
 3. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2020. godini
 4. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2020. godini
 5. Obavijest o odabiru ponude društva Urbanex d.o.o. za konzultantske usluge pri identifikaciji projekata/shema za UP Zadar za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskih događanja na terasi Svarog bara
 7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno zabavnih manifestacija ispred noćnog kluba Ledana
 8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja proizvođača Panonija

31. srpnja

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Mozaik grupa d.o.o. za usluge organizacije međunarodne IT konferencije i hackathona
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Printshop d.o.o. za uslugu izrade promotivnog materijala za projekt 2CODE
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno scenskog događanja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Zadar snova