2. srpnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Vodoinstalacija d.o.o. za radove izgradnje križanja Ulice Put Bokanjca i jurja Križanića – Faza 1
 2. Odluka o davanju u zakup javne površine za postavu štanda na lokaciji Silba, društvu Izola trade j.d.o.o.

 3. srpnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Ugovora o uređenju i korištenju šumske ceste Žmirići – Kožino – Petrčane s društvom Hrvatske šume d.o.o.
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije Glazbene škole Blagoje Bersa za školsku godinu 2018./2019.
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamne poruke Udruzi Drama plus

4. srpnja 2018.

 1. Zaključci o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2017. godinu: Vodovod d.o.o., „Eko“ d.o.o., „Odvodnja“ d.o.o., „Obala i lučice“ d.o.o., „Liburnija“ d.o.o., „Nasadi“ d.o.o., „Tržnica Zadar“ d.o.o. i „Čistoća“ d.o.o.
 2. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu štandova na Obali kralja Petra Krešimira IV, Udruzi branitelja proizvođača „Panonija"
 3. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena caffe baru „Tequila Sunrise“

5. srpnja 2018.

 1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju trgovačkog društva „Športski centar Višnjik“ d.o.o. za 2017. godinu
 2. Zaključak o subvenciji kamatne stope temeljem odobrenih kredita malom poduzetništvu od strane OTP banke d.d.
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Ross Media Consulting d.o.o. za usluge održavanja i vođenja web portala Potraga.hr
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Eko-Zadar“
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine udruzi „Propela“ – noć punog miseca
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine udruzi „Propela“ – „dm millenium jump 2018“

6. srpnja 2018.

 1. Odluka o dodjeli poslovnog prostora na adresi Veslačka 12 (MO Voštarnica) u zakup Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH
 2. Zaključak o financiranju Prometne jedinice mladeži
 3. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova u Širokoj ulici 3 (La Bodega), TD Ikadane
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Centru UP 2 DATE
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Avadhuta

9. srpnja 2018.

 1. Odluka o odabiru ponude Poduzeća za ceste Split za radove rekonstrukcije dijela Ulice Nikole Tesle
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 3. Zaključak o utvrđivanju visine naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz
 4. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova obnove obalnog zida luke Petrčane, Županijskoj lučkoj upravi Zadar

10. srpnja 2018.

 1. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2018./2019. godinu
 2. Zaključak o objavi Javnog poziva s ciljem zapošljavanja 75 pomoćnika u nastavi učenicima u osam osnovnih škola Grada Zadra
 3. Zaključak o prihvaćanju ponude za projektiranje nadogradnje zgrade Mjesnog odbora Puntamika i uređenja pripadajućeg prostora za ambulantu obiteljske medicine
 4. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za čestice koje čine odvojak ulice Punta Radman

11. srpnja 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Via factum d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za građevinu društvene namjene Mjesnog odbora Dračevac
 2. Zaključak o sufinanciranju organizacije koncerta „Prljavog kazališta“, Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Ul. Š. K. Benje, društvu Avangard savjetovanje d.o.o. za održavanje sajma „Proizvodi hrvatskog sela“
 4. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja P. Krešimira IV, društvu Avangard savjetovanje d.o.o. za održavanje manifestacije „Zadar Craft Beer Festival“
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene manifestacije ispred noćnog kluba „Ledana“
 6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Weitnauer d.o.o.
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi branitelja proizvođača „Panonija“

12. srpnja 2018.

 1. Zaključak o uređenju dječjeg igrališta u okolišu OŠ Stanovi
 2. Zaključak o uređenju školskog igrališta OŠ Stanovi
 3. Zaključak o dopuštenju izvođenja radova na javnoj površini u Mjesnim odborima Crno – u predjelu kod bunara i Dračevac – ulici sv. N. Tavelića radi rekonstrukcije vodoopskrbne mreže

13. srpnja 2018.

 1. Zaključak o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2018. godinu
 2. Odluka o davanju na upravljanje javnih površina na kojima su postavljeni kiosci i štandovi na lokacijama Poluotok – Gradska tržnica i Pod bedemom, TD „Tržnica Zadar“ d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina za obavljanje djelatnosti tržnice na Voštarnici i Putu Petrića, TD „Tržnica Zadar“ d.o.o.
 4. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji 303. Sinjske alke
 5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija tijekom turističke sezone 2018. na području grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima na području grada Zadra tijekom turističke sezone 2018.

16. srpnja 2018.

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja vatrogasnog doma“
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Sportsko-rekreacijskog centra Crno“

17. srpnja 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulice: D. Špike, I. Meštrovića, Admirala J. Š. od Cezana, R. F. Mihanovića, M. Gupca, F. Vrančića i A. Kovačića
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu javne nabave radova rekonstrukcije dijela ulice Put Stanova
 3. Obavijest o odabiru ponude Braniteljske zadruge Maslenica 93 za nabavu radova izgradnje vanjskog vježbališta u MO Jazine 2

20. srpnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na igralištu u Crnom
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Turističkoj zajednici Grada Zadra
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

23. srpnja 2018.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti za ishođenje konzervatorskih uvjeta radi postave spomen ploče, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada Zadra

25. srpnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“ – u srpnju 2018.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“ – u kolovozu 2018.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog“ bara
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Bakom filmska prukcija d.o.o.

26. srpnja 2018.

 1. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o provedbi radova energetske obnove OŠ Smiljevac s društvom Projekt inženjering d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije Chanel lab – play with colors

27. srpnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja ispred noćnog kluba „Ledana“

30. srpnja 2018.

 1. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta Zadarskom plesnom ansamblu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Koncertnoj direkciji Pula j.d.o.o.

31. srpnja 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja UOIG S. Mihaljević i GiN Company d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu na dijelu stambenog naselja Špada
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt zadarske festivalske kućice s društvom Huzjak d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na plaži na Puntamici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 @