1. prosinca

1. Zaključak o odabiru ponude društva Ambijent SM d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za građevine društvene i sportsko rekreacijske namjene uz Ulicu Božidara Adžije

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2024. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2025. godinu

4. prosinca

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2024. godine

5. prosinca

1. Izmjena Odluke o isplati potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2023. godinu od 30. listopada 2023. godine

6. prosinca

1. Odluka o isplata potpora tradicijskim, umjetničkim i deficitarnim obrtima za 2023. godinu sljedećim prijaviteljima

2. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju za akademsku 2023./2024. godinu lista deficitarnih zvanja/studija

4. Zaključak o odabiru ponude društva Cian d.o.o. za uklanjanje nepropisno odbačenog azbesta na otoku Istu

7. prosinca

1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Zadar

2. Zaključak o sufinanciranju djelatnosti Zadarskim barkajolima

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Zadar

8. prosinca

1. Odluka o poništenju postupka nabave radova na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica

2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2024. godini

3. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i monitoring komarca Aedes Albopictus u 2024. godini

4. Zaključak o utvrđivanju konačnog nacrta prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021.-2027. godine, za savjetovanje s javnošću

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2023. godini

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2024. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva Odvodnja d.o.o., za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda trgovačkom društvu Vodovod d.o.o., za usluge opskrbe pitkom vodom

8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na Uslužnom području 30 trgovačkom društvu Vodovod d.o.o., za usluge opskrbe pitkom vodom

9. Zaključak o utvrđivanju Prijedlog odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi (Ul. Vlatka Mačeka i dr.)

11. prosinca

1. Obavijest o poništenju postupka nabave usluge organizacije hackatona “My Smart City” Zadar 2023

12. prosinca

1. Zaključak o donaciji sredstava društvu 057 j.d.o.o.

2. Zaključak o donaciji sredstava Vaterpolo klubu Zadar 1952

3. Zaključak o kupnji umjetničkog djela „Sofisticirana djevojka“ autora Borisa Guine

13. prosinca

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene – ponovljeni postupak

2. Obavijest o odabiru ponude društva Vita projekt d.o.o. za izradu strateških procjena utjecaja na okoliš za Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) Grada Zadra i Plan razvoja Grada Zadra

3. Zaključak o odabiru ponude društva GEO Zadar d.o.o. za izradu geodetsko-hidrografske podloge za uvalu Dražanica i Maestral

4. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za uređenje mjesnog puta prema Dragama - otok Iž (k.č. 6134)

14. prosinca

1. Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti (de minimis potpora) za poticanje malog gospodarstva na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru za 2023. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za uređenje mjesnog puta prema Pod kanat – otok Iž (k.č. 8760)

3. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za sanaciju mjesnog puta od hotela prema Maslićici – otok Iž (k.č. 8757)

4. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje Golem za uređenje mjesnog puta u Dragama (zapadni dio) - Veli Iž (k.č. 8759)

15. prosinca

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Odluka o imenovanju predstavnice Grada Zadra u Radnu skupinu za pripremu teksta Statuta i predlaganje vršitelja dužnosti ravnatelja buduće Javne ustanove „Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade“

3. Obavijest o odabiru ponude društva Radix-ing d.o.o. za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela Ulice Krešimirova obala - 1., 2., 3. i 4. faza

4. Obavijest o odabiru ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra za izradu projektne dokumentacije za rotore na križanju ulica Put Nina i Put Petrića te raskrižja ulica Put Nina i Asje Petričić

5. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projektne dokumentacije kompletne infrastrukture na području UPU STAMBENE ZONE ''MOCIRE''

6. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projektne dokumentacije kompletne infrastrukture na području UPU ZONE MJEŠOVITE NAMJENE VITRENJAK I. (ISTOK)

18. prosinca

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake k.č. 867/2 k.o. Zadar

2. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zadra i Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2024. godini

19. prosinca

1. Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake čest.zem 8075 i 8076, obje k.o. Mali Iž

3. Obavijest o odabiru ponude društva GEO-KOM d.o.o. za izradu geodetskih elaborata u svrhu evidentiranja nerazvrstanih cesta

4. Obavijest o odabiru ponude društva Media oglasi d.o.o. za uslugu promidžbene kampanje rezultata projekta ZUM 4.0

20. prosinca

1. Zaključak o donaciji sredstava KK DIADORA ZADAR

21. prosinca

1. Izmjena Odluke o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2023. godinu

2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za novelaciju projektne dokumentacije šetnica Kožino i Diklo

22. prosinca

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave radova na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica u Zadru – ponovljeni postupak

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka nabave proširenja sustava javnih gradskih bicikala

3. Obavijest o odabiru ponude društva Studio 2M d.o.o. za izradu idejnih varijantnih rješenja, izvedbenog projekta i troškovnika za izgradnju biciklističkih staza na prometnicama Grada Zadra

3. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće "Crvene kuće"

4. Zaključak o odabiru ponude društva AMPLUS-INŽENJERING d.o.o. za uslugu provedbe energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za zgradu OŠ Šime Budinića

27. prosinca

1. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za izgradnju prometnice i parkirališta sjeverno od groblja u Diklu

2. Odluka o odabiru ponude društva P. I. KONZALTING d.o.o. za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova niveliranja terena i izgradnje grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

3. Zaključak o sklapanju ugovora o nabavi nabavi i ugradnji solarne kamere na lokaciji Put kotarskih serdara, s društvom Telital mobitel d.o.o.

4. Zaključak o financiranju projekta „Lukobran u luci Veli Iž“

5. Zaključak o donaciji sredstava za organizaciju 2. Malonogometnog turnira FUTSAL WINTER FEST

28. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projektne dokumentacije prometnice s križanjem na k.č. 7835/2 k.o. Zadar i dr. na području UPU Trajektni terminal Zadar

2. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za površinu namjene sporta i rekreacije oznake R2 i površinu infrastrukturnog sustava oznake IS2 na području UPU-a stambene zone Smiljevac

3. Obavijest o odabiru ponude društva Maxmar grupa d.o.o. za izgradnju malog pomoćnog igrališta s umjetnom travom na Stanovima

4. Zaključak o donaciji sredstava Hrvatskoj udruzi leukemija i limfomi podružnica Zadar

29. prosinca

1. Obavijest o poništenju postupka nabave izrade idejnih rješenja za donošenje Urbanističkog plana uređenja uvala Maestral i Izmjenu i dopunu DPU uvala Draženica