3. ožujka 2014.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“
 2. Zaključak o ovlašćivanju TD Čistoća d.o.o. za provedbu postupka nabave komunalne opreme za odvojeno skupljanje otpada na području Grada Zadra
 3. Zaključak o uređenju javno prometne površine, trga na lokaciji Put Petrića

6. ožujka 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja više javnih površina, Hrvatskoj radioteleviziji
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, HSLS-u Zadarske županije

7. ožujka 2014.

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2014. godinu
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u caffe baru Forum

10. ožujka 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, agenciji Daddy

12. ožujka 2014.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 2268/13 k.o. Diklo
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake čest.zem. 1631 k.o. Zadar
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu ROSS d.o.o.

13. ožujka 2014.

 1. Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zadra

17. ožujka 2014.

 1. Zaključak o pokroviteljstvu nad manifestacijom 7. Dani inženjera elektrotehnike
 2. Odluka o dodjeli u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Silba – društvu Aranea d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi mladih Poluotok

19. ožujka 2014.

 1. Odluka o dodjeli poslovnih prostora za subvencionirani zakup u Poduzetničkom inkubatoru
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za Down sindrom
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna

20. ožujka 2014.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Andrei Buča

21. ožujka 2014.

 1. Plan dimnjačarskih područja
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup
 3. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata, Prirodoslovno grafičkoj školi
 4. Zaključak o odobrenju postave reklamnog transparenta klapi Donat
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu 24 sata d.o.o.

24. ožujka 2014.

 1. Zaključak o nastavku pripremnih radova za rekonstrukciju Ulice dr. Franje Tuđmana
 2. Odluka o pokretanju postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja zone Ravnice u Zadru
 3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Mocire“
 4. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja područja Žmirići
 5. Zaključak o imenovanju povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – ZONA 1
 6. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2014. godinu
 7. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2014. godini
 8. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu grada Zadra u 2014. godini
 9. Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje Grada Zadra
 10. Zaključak o isplati sredstava namijenjenih za rad nacionalnih manjina Grada Zadra u 2014. godini
 11. Zaključak o isplati novčanih sredstava društvu “Razvojna agencija Zadarske županije” d.o.o.
 12. Obavijest o odabiru ponuditelja AS-EKO d.o.o. za provedbu usluge hvatanja i daljnjeg zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica s javnih površina grada Zadra
 13. Zaključak o prihvaćanju ponude Veterinarske stanice Zadar za obavljanje poslova uklanjanja lešina životinja s javnih površina na području grada Zadra
 14. Zaključak o pokroviteljstvu nad održavanjem finalnog turnira TRIGLAV-JADRANSKA LIGA
 15. Zaključak o odobrenju korištenju javne površine Narodnog trga, Udruzi inovatora Zadarske županije
 16. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Narodnog trga, Udruzi Eko Zadar

25. ožujka 2014.

 1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine sagrađene na čest.zem. 9510 k.o. Zadar
 3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine sagrađene na čest.zem. 9474 k.o. Zadar

26. ožujka 2014.

 1. Odluka o imenovanju zakonskih predstavnika Grada Zadra prema međunarodnom udruženju „Energetski gradovi“
 2. Zaključak o utvrđivanju teksta natječajne dokumentacije za provođenje Javnog natječaja za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – ZONA 1
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, Sveučilištu u Zadru

27. ožujka 2014.

 1. Zaključak o financijskoj potpori Klubu za ekspedicionizam i kulturu

28. ožujka 2014.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerata na Poljani Pavla Pavlovića, Udruzi Šigureca
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenog programa na prostoru Kapetanskog parka, Udruzi Zadar snova
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskom liječničkom zboru
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Loptica
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za zaštitu životinja

31. ožujka 2014.

 1. Zaključak o sklapanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u vezi sudjelovanja u projektu PoTRaGA za članove ciljane skupine - obuka nezaposlenih
 2. Zaključak o sklapanju ugovora o podmirenju troškova prijevoza članova ciljane skupine u projektu PoTRaGA
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Počasnoj konzulici Republike Litve
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poljani Pavla Pavlovića, Udruzi Šigureca
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, društvu Antena