2. istopada 2013.

 1. Zaključak o odobrenju produženog radnog vremena caffe bara Populare

3. listopada 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja površine parkirališta dvorane Krešimir Ćosić za obuku kandidata autoškola grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za Down sindrom
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Andriji Grubiću

4. listopada 2013.

 1. Odluka o financiranju dodatnih radova na izgradnji građevine “Glavni kolektor uz potok Ričina i sekundarni kolektori na dijelu okolnih ulica na području MO Smiljevac”
 2. Zaključak o prijenosu sredstava OTP banci d.d. na ime subvencije kamatne stope temeljem odobrenih poduzetničkih kredita
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija u Perivoju kraljice Jelene Madijevke
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Hrvatskoj narodnoj stranci

9. listopada 2013.

 1. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Košarkaškom klubu Zadar

10. listopada 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Udruzi za osteoporozu

11. listopada 2013.

 1. Zaključak o isplati sredstava namijenjenih za rad nacionalnih manjina u 2013. godini

14. listopada 2013.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali, Kinološkom društvu Dalmatinski pas
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Poluotoku, Dušku Nonkoviću

15. listopada 2013.

 1. Zaključak o isplati sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za nabavu specijalističke opreme

16. listopada 2013.

 1. Zaključak o uređenju potpornog zida na šetalištu Karma
 1. listopada 2013.
 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na parkiralištu ispred crkve Sv. Marije, Arheološkom muzeju Zadar

22. listopada 2013.

 1. Zaključak o financiranju izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za izgradnju OŠ Novi Bokanjac
 2. Zaključak o financiranju izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za izgradnju OŠ Crvene kuće
 3. Zaključak o otkupu zemljišta u obuhvatu izgradnje glavnog gradskog kolektora Visoke zone Grada, faza III, u Ulici Hrvoja Ćustića
 4. Zaključak o sufinanciranju troškova organizacije Sajma poslova, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

23. listopada 2013.

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Diklo
 2. Zaključak o odobrenju postave reklamnih transparenata Košarkaškom klubu Zadar

25. listopada 2013.

 1. Odluka o uvjetima korištenja dvorane Jazine
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Istarskoj obali Društvu športske rekreacije Loptica

29. listopada 2013.

 1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine
 2. Izmjena i dopuna Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Zadar za 2013. godinu
 3. Zaključak o odobrenju održavanja nastupa u caffe baru Red light

30. listopada 2013.

 1. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2013./2014. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2013./2014. godinu
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na Narodnom trgu, Kulturnoj udruzi Nova akropola

31. listopada 2013.

 1. Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna DPU-a dijela prostora MO Jazine
 2. Zaključak o odobrenju korištenja dvorane Jazine, Zakladi „Marija De Mattias“
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine za postavu kioska na lokaciji Poluotok – Gradska tržnica, društvu Nasadi d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju postavljanja reklamnog transparenta, Turističkoj zajednici Zadarske županije