1. lipnja

1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba – decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2023. godinu

2. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave Građenje infrastrukture na području obuhvata UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak II u Zadru - faze 3, 4 i 6

4. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta vrtića na Smiljevcu

5. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za projektantski nadzor na izgradnji NGGGZ

6. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje kakvoće mora u 2023. godini

7. Zaključak o privremenom umanjenju mjesečne zakupnine javnih površina zakupcima u Ulici Mihovila Pavlinovića

8. Zaključak o sponzorstvu Jedriličarske regate Zadarska koka

9. Zaključak o odobrenju postavljanja hranilišta za slobodno živuće mačke na području Mjesnog odbora Poluotok

2. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva TIM d.o.o. za izgradnju parka uz prometnicu Kažimira Zankija od Puta Bokanjca do Žmirića

2. Zaključak o financiranju djelatnosti Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Zadar

5. lipnja

1. Zaključak o sufinanciranju redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača

2. Zaključak o podmirivanju troškova stanovanja socijalno ugroženim samcima ili kućanstvima

3. Zaključak o prijenosu sredstava namijenjenih za nabavu medicinsko – tehničke opreme, Općoj bolnici Zadar

4. Zaključak o odabiru ponude društva Odlagalište sirovina d.o.o. za uklanjanje plovila i podrtina s pomorskog dobra na Ižu

6. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Vodoinstalacija d.o.o. za rekonstrukciju izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca faza 1 b

7. lipnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Cibo promet d.o.o. za uklanjanje ruševina na razdoblje od dvije godine

2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja uvala Bregdetti

3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti

4. Zaključak o financiranju usluge pružanja pomoći teže pokretnim osobama i osobama s invaliditetom pri ulasku u more na plaži „Vitrenjak“

9. lipnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. broj 1834/5 k.o. Zadar

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest. broj: 2412/12, 2413/15 i 2413/16, sve k.o. Zadar

3. Zaključak o sponzorstvu Koncerta u spomen na Tomislava Ivčića

12. lipnja

1. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu grada Zadra u 2023. godini

2. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu grada Zadra u 2023. godini

3. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova niveliranja terena i izgradnje grobnica na NGGGZ, grobna cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII

4. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave izrade glavnog projekta energetske obnove zgrade OŠ Šime Budinića prema pasivnom standardu

5. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Zadar u 2023. godini

13. lipnja

1. Zaključak o financijskoj potpori za školovanje i prekvalifikaciju djece u programima Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar

14. lipnja

1. I. izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Zadra za 2023. godinu

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova rekonstrukcije i nadogradnje zgrade Mjesnog odbora Puntamika

15. lipnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za iznajmljivanje električnih romobila

16. lipnja

1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2023. godinu

2. Obavijest o odabiru ponude Braniteljske zadruge Maslenica 93 za sanacijske radove na ogradi streljane pri ŠRC Mocire

19. lipnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova uređenja interijera Providurove palače u Zadru - faza 3 i faza 4 - ponovljeni postupak za dvije grupe

2. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za novelaciju projektne dokumentacije za rekonstrukciju Mihanovićeve ulice u Zadru, faza 1, 2 i 3

3. Obavijest o odabiru ponude društva Inko centar d.o.o. za isporuku i ugradnju Akvaliftera -uređaja za spuštanje u more osoba s invaliditetom

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

5. Zaključak o produljenju trajanja rasvjete sportskog igrališta MO Bili Brig

20. lipnja

1. Zaključak o odabiru ponude Arhitektonskog studija Rene za izradu II. izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

2. Zaključak o odabiru ponude Futuro internet studija za redovito održavanje internet stranice Grada Zadra

21. lipnja

1. Odluka o odabiru ponude društva Strabag d.o.o. za rekonstrukciju dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana – ponovljeni postupak

2. Obavijest o odabiru ponude društva Dyvolve d.o.o. za tehničku pomoć za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u sklopu projekta "Nadogradnja predškolske ustanove Pčelica u Zadru"

3. Obavijest o odabiru ponude društva Novi list d.o.o. za medijske usluge promidžbe i vidljivosti - informiranje javnosti o radu gradske uprave, projektima i programima Grada Zadra / izrada, tiskanje i distribuiranje priloga u dnevnim novinama

23. lipnja

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine na predjelu Bili Brig TD Tržnica Zadar d.o.o.

26. lipnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova na uređenju inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ u sklopu projekta „Inclusive Play“

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave opreme za inkluzivno igralište „Bokanjac“ u sklopu projekta „Inclusive Play“

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavu stalaka za portretiranje

4. Zaključak o odabiru ponude društva Rental media services j.d.o.o. za usluge najma glazbeno-scenske opreme – festival KvartArt 2023

27. lipnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake čest.zem. 4409/4 k.o. Zadar

2. Obavijest o odabiru ponude Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Damir Mandra za izradu projektne dokumentacije ulice Antuna Barca

3. Obavijest o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za izradu idejnog projekta nerazvrstane prometnice i parka na Plovaniji za ishođenje lokacijske dozvole

4. Zaključak o donaciji sredstava Športskom društvu Novi Bokanjac

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Program Ljeto 2023“

6. Zaključak o produljenju trajanja rasvjete sportsko-rekreacijskog centra Ploča

28. lipnja

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za najam stanova na području grada Zagreba i grada Splita

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi rezultata u 2022. godini

29. lipnja

1. Zaključak o odabiru ponude Mini gradnje „Golem“ za sanaciju mjesnog puta u Maloj Ravi

2. Zaključak o odabiru ponude zadruge „Silba“ za sanaciju mjesnog puta na Silbi

3. Zaključak o odabiru ponude zadruge „Silba“ za sanaciju šumskog puta na Silbi

4. Zaključak o pokroviteljstvu znanstveno – stručnog skupa „25. Ljetna akademija 2023.“

30. lipnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova na nadogradnji i rekonstrukciji predškolske ustanove Pčelica

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice

3. Obavijest o odabiru ponude društva Radix-ing d.o.o. za stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji prometnice u Crnom, u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih

4. Obavijest o odabiru ponude društva Radix-ing d.o.o. za stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o financiranju Košarkaškog kluba Zadar s.d.d.

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva sportskom dioničkom društvu Košarkaškom klubu Zadar