DNEVNI RED

1. Informacija o Prijedlogu Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

2. Informacija o kolektivnim ugovorima u gradskim komunalnim tvrtkama, ustanovama i JVP Zadar

3. Informacija o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra