DNEVNI RED

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

2. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za financiranje gradnje škole na Novom Bokanjcu

3. Informacija o dovršetku 3. faze (posljednje faze) izrade Strategije razvoja kulture Grada Zadra

4. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru“

5. Prijedlozi odluka o prihvaćanju:

    a) Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra

    b) Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

6. Prijedlog odluke o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

7. Informacija o početku radova I. faze sanacije crkve sv. Stošije na Puntamici

8. Informacija o pokrenutom postupku javne nabave za radove na uređenju I. faze plaže Kolovare

9. Informacija o odobrenom projektu “2CODE - Suradnjom do razvoja prekograničnog poslovnog okruženja”, prijavljenog u sklopu 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga programa Interreg CBC HR-BiH-MNE