DNEVNI RED

  1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu
  2. Izvješće o stanju projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
  3. Informacija o odobrenom projektu “NETWAP" iz programa Interreg Italija - Hrvatska
  4. Informacija o odobrenom projektu "ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra" u sklopu ESF poziva “Kultura u centru”
  5. Informacija o projektu Mreža potpore za prehranu učenika u osnovnim školama Grada Zadra u školskoj 2018./2019. godini