Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Usluga izrade geodetskog i glavnog projekta za reciklažno dvorište na k.č. 8139/1, 8139/2 i 8139/3 k.o. Zadar, na području Grada Zadra, evidencijski broj nabave BP 44/14.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. prosinca 2014.g. do 14:00 sati.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 23. prosinca 2014. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, Upisnikom o zaprimanju ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.