1. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja za javnu raspravu

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru Craft Kušaone „Ćakula“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. travnja

 1. Zaključak o drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

2. Druga preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

5. travnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru caffe bara „Porat“

6. travnja

1. Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Plan motriteljsko-dojavne službe

3. Obavijest o odabiru ponude društva URBANEX d.o.o. za izradu Plana upravljanja kulturno-povijesnom cjelinom grada Zadra

4. Zaključak o odabiru ponude društva Media oglasi d.o.o. za nabavu usluge tiskanja školskih listova za 2022. godinu

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Studentskoj organizaciji studenata povijesti - ISHA

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Javnoj ustanovi NATURA JADERA

7. travnja

1. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „POKRET +“ projektnom partneru Gradsko društvo Crvenog križa Zadar

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Zadar za 2021. godinu

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2021. godinu

4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Koncertnog ureda Zadar za 2021. godinu

5. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Znanstvene knjižnice Zadar za 2021. godinu

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

8. travnja

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake /2 dijela čest. zem. 3035/3 k.o. Silba i 1/2 dijela čest.zem. 3035/4 k.o. Silba

3. Zaključak o sklapanju Ugovora s društvom STRUCTURAL ART d.o.o. za izradu idejnog projekta i troškovnika za prilagodbu prizemlja zgrade Mjesnog odbora Diklo za smještaj ambulante obiteljske medicine

11. travnja

1. Izmjena Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2022.

2. Dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, za javno savjetovanje

12. travnja

1. Obavijest o odabiru ponude STIPČEVIĆ d.o.o. za sanaciju kamenih ploča gazišta oko bazena na otvorenom kupalištu Kolovare - istočna strana

2. Zaključak o odabiru ponude obrta ILLECONCEPT za uslugu kreiranja vizualnog identiteta i izrada promotivnih materijala - projekt CUKAR 5.0

3. Zaključak o donaciji sredstava Tenis klubu "Zadar 08"

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom objektu „Moonlight“

13. travnja

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata za razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja 2022. godine

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na prostoru parka Citadela

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija ispred bara-noćnog kluba „Ledana“

14. travnja

1. Odluka o uključivanju djece iz Ukrajine u predškolske ustanove Grada Zadra

2. Odluka o prijedlogu opoziva dosadašnjih te imenovanju novih članova Nadzornog odbora Odvodnja d.o.o. Zadar

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe bar-u „Trooper“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – uskršnji blagdani

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II

15. travnja

1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom obrtu „ABA“

19. travnja

1. Odluka o odabiru ponude društva AKROPOLIS d.o.o. iz Splita za Sanaciju gata i obalnog zida u uvali Foša u Zadru

2. Zaključak o odabiru ponude društva Argentin montaža d.o.o. za nabavu informativnih ploča – projekt RECOLOR

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru Craft Kušaone „Ćakula“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Igoru Čupahinu, predstavniku Inicijative za Poluotok

20. travnja

1. Zaključak o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za uslugu ispitivanja kakvoće mora

2. Zaključak o odabiru ponude Energetskog instituta Hrvoje Požar za uslugu izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2022. - 2024.

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru caffe bara „Dobra Ćakula“

22. travnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva INKO CENTAR d.o.o. za isporuku i ugradnju Akvaliftera - dizala za spuštanje osoba s invaliditetom u more na kupalištu u Diklu

2. Zaključak o osnivanju prava služnosti za potrebe postavljanja i održavanja automatske meteorološke postaje na teret čest.zem. 2422/1 k.o. Silba

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu i Financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Dječjeg vrtića Latica

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u ugostiteljskom obrtu „ABA“

5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Zvizda mora“

25. travnja

1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja BUILDING d.o.o. iz Ivanca i TESLA d.o.o iz Klenovnika za usluge novelacije projektne dokumentacije OŠ Crvene kuće u skladu s novim propisima

2. Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, objavljenog u „Zadarskom listu” od 09. ožujka 2022. godine

3. Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2022. godinu temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata

4. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima „Zadarski sport“ za 2021. godinu

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Beach baru Bamboo

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

26. travnja

1. Plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2022. godini

2. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2022. godini

3. Zaključak o prihvaćanju ponude Zagrebačke banke d.d. za refinanciranje dugoročnog kredita za financiranje projekta Aglomeracija Zadar-Petrčane

4. Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu obvezne minimalne javne usluge predložene u Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

5. Zaključak o odabiru ponude društva Elektromehanika-Sklad d.o.o. za sanaciju nadstrešnice streljane Žmirići

6. Zaključak o objavi sadržaja kampanje „Lipi moj grade“ na internetskoj stranici www.pogodipravikos i društvenim mrežama

27. travnja

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje prometnice na području UPU Vitrenjak I - zapad, faza I i II

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Triatlon klubu Zadar

28. travnja

1. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra

2. Zaključak o odabiru ponude društva NASADI d.o.o. za nabava stabala - projekt Grow Green

3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar za kreditno zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d.

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe bar-u „Trooper“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija na terasi kušaonice „Brlog“

29. travnja

1. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu i Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Radost“ za 2021. godinu

2. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu i Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2021. godinu

3. Zaključak o upućivanju Gradskom vijeću Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2021. godinu

4. Obavijest o odabiru ponude društva VIA FACTUM d.o.o. za projektiranje rekonstrukcije prometnice i infrastrukture Ulice Punta Radman

5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u ugostiteljskom obrtu „ABA“

6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru Craft Kušaone „Ćakula“

7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru caffe bara „Dobra Ćakula“

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na terasi kušaonice „Brlog“

9. Zaključak o davanju u zakup javne površine Braniteljskoj zadruzi PORTUS SALONA iz Solina

10. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi za promociju, razvoj, i organizaciju 3x3 košarke

11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

12. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

13. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu ROSS MEDIA CONSULTING d.o.o.