D N E V N I  R E D

 - AKTUALNI SAT –

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege;

2.   Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2013. godinu:

a) TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

b) TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

c) TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

d) TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

e) TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

f)  TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

g) TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar

h) TD „Eko“ d.o.o. Zadar

i) TD „Poduzetnički inkubator“ d.o.o. Zadar

j) TD „Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA“ d.o.o. Zadar

k) TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar

l) TD „Zadarski šport“  d.o.o. Zadar

m) TD „Dom hrvatske mladeži“ d.o.o. Zadar

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2013. godinu;

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014.g.;

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014.g.;

6. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014.g.;

7. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014.g.;

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu;

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2014.g.;

10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2014. godinu;

11. Prijedlog Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016. godinu;

12. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru;

13. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Grada Zadra;

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra;

15. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra;

16. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika;

17. Prijedlog Odluke o sudjelovanju Grada Zadra u postupku preoblikovanja Nogometnog kluba Zadar iz športskog kluba-udruge za natjecanje u športsko dioničko društvo;

18. Prijedlog Odluke o preoblikovanju društva Zadarski  šport d.o.o. u Javnu ustanovu;

19. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“;

20. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu  na Trgu Sv. Šimuna i Tadije na Bokanjcu;

21. Prijedlog  Odluke  o određivanju pješačke zone na otoku Silbi;

22. Prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra;

23. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež;

24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Mandatne komisije;

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost;

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo;

27. Prijedlog Odluke o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;

28. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja;

29. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija Maraska park u Zadru;

30. Prijedlog Odluke o oslobađanju komunalnog doprinosa za izgradnju višestambene građevine;

31. Prijedlog Odluke o oslobađanju komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Kneževe i Providurove palače  u Zadru;

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka. 

 

PRILOG

Izvadak iz Zapisnika 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra