DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata, početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege;

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu;

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2013. godinu;

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2013. godinu;

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2013. godinu;

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2013. godinu;

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu;

8. Prijedlog Odluke o namjeni viška prihoda po godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu;

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra;

10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO Jazine;

11. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“;

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica;

13. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lučice „Vitrenjak“ u Zadru;

14. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja „Žmirići“ u Zadru;

15. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone zone „Mocire“ u Zadru;

16. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Suha“;

17. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja za potrebe izgradnje studentskog kampusa u višoj vojarni „Franka Lisice“ u Zadru;

18. Prijedlog Odluke o prijenosu solarnog sustava i plinske instalacije Športskog centra Višnjik na društvo „Športski centar Višnjik“ d.o.o. Zadar;

19. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za preoblikovanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zadra;

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA;

21. Prijedlog Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina;

22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra;

23. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja 1, 2 i 8;

24. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru – ZONA 1

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja;

26. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća;

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o programu ispita i načinu provjere znanja za vozače autotaksi vozila;

28. Prijedlog Odluke o izmjeni i Odluke o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje;

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport;

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za programe razvoja otoka;

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za mladež;

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i članica Odbora za proračun i financije;

33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova i članica Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom;

34. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  Znanstvene knjižnice Zadar;

35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake čest.zem. 2406/6 i 2407/10 k.o. Zadar;

36. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Doma za stare i nemoćne osobe na otoku Olibu.

 

PRILOZI.

Izvadak iz Zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća

GRAFIČKI PRIKAZ PLANOVA:

- DPU Jazine

- DPU Žmirići

- UPU Mocire

- UPU Suha