DNEVNI  RED

 -  AKTUALNI SAT –

1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2017. godini

2. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2018. godini

3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018. do 2023. godine

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

6. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9443 k.o. Zadar

8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta

10. Prijedlog Odluke osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Zadra

11. Prijedlog Odluke o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije

12. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra i izbor članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 7. sjednice Gradskog vijeća