DNEVNI RED

1. Prijedlog zaključka o otklanjanju uočenih nedostataka u Proračunu Grada Zadra za 2022. godinu i projkecijama za 2023. i 2024. godinu