DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika i polaganje prisege

-  AKTUALNI SAT  -

2. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2022. godinu

3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2022. godinu

4. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2022. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2022. godinu

6. Prijedlog  Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2022. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu  Grada Zadra za 2022. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

9. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2022. godinu

10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

11. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu

13. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2022. godini

14. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2021. godini

15. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

16. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2022. godine

17. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju zakupnine javnih površina za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. ožujka 2022. godine

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i  članova izabranih s liste grupe birača

19. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2022. godinu

20. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu

21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na Odluku o izmjenama i dopunama (II.) općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

23. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena  i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Stambene zone Skročini II“

24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2021. godini

25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2022. godinu

26. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 2095/8 k.o. Zadar

27. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest.zemlje broj 1750/8 k.o. Crno

28. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

 

PRIVITAK:

- Izvadak iz Zapisnika 6. sjednice Gradskog vijeća