DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

2. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu

5. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

10. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

12. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

14. Prijedlog Odluke o davanju zakup javnih površina

15. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ u Zadru

16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene  kao č.z.3586/65  o. Crno

17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu Odvodnja d.o.o Zadar

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu energetske obnove zgrade Osnovne škole Smiljevac koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  na području Grada Zadra u 2017. godini

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar

 

PRILOG:

- GRAFIČKI PRIKAZ PLANA - točka 15.