DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu;

2. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014. godinu;

3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu;

4. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu;

5. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu;

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2014. godinu;

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2014. godinu;

8. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2014. godinu;

9. Prvi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra;

10. Drugi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra;

 11. Prijedlog Odluke o ukidanju  Odluke o porezu na tvrtku ili naziv;

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra;

13. Prijedlog Pravilnika o poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja;

14. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu;

15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu;

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru;

17. Prijedlog Odluke o nazivu Športsko rekreacijskog igrališta u Gradu Zadru;

18. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2012. godinu;

19. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Diklo;

20. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova;

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Latica“;

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Radost“;

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Sunce“;

24. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini oznake čest. zem. 1631 k.o. Zadar;

25. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste na nekretnini oznake čest.zem.2268/13 k.o. Diklo;

26. Prijedlog Odluke  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra;

27. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji;

28. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Grada Zadra u Povjerenstvu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

 

PRILOZI:

 

Izvadak iz Zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća

 

Izvadak iz Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća

 

GRAFIČKI PRIKAZ PLANA – točka 19.