DNEVNI  RED

 -  AKTUALNI SAT –

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2017. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava  spomeničke rente za 2017. godinu

9. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agencije ZADRA NOVA

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaključenja Sporazuma o zajedničkom financiranju 1. faze 2. dio projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane u 2018. godini

13. Prijedlog Odluke o upotrebi sredstava prikupljenih komunalnom naknadom

14. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

15. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašite na području Grada Zadra

16. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen ploče na pročelje zgrade u ulici Federica Grisogona u Zadru

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra

18. Prijedlog Zaključka o imenovanju doktora medicine za mrtvozornika za područje Molata, Brgulja, Zapuntela i Ista

 

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 4. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 5. sjednice Gradskog vijeća