DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2013. godinu

3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2013. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2013. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra za 2013. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2013. godinu

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2013. godinu

10. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra

12. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Upravnih tijela Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

17. Prijedlog Odluke kojom se uspostavlja mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka na području MO  Smiljevac u neposrednoj  blizini U.P.O.V. „CENTAR“ - ZADAR

18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2012. godinu

19. Prijedlog Odluke o zajedničkom financiranju rekonstrukcije obale uz Veslački dom u luci  Jazine

20. Prijedlog Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno- servisne zone „Autocentar“

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone Barbaričine

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za Statut i Poslovnik

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova i članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

 

PRILOZI

Izvadak iz Zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća