DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT -

1.  Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra;

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra;

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra; 

4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica;

5. Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija „Višnjik“ u Zadru;

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra;

7. Prijedlog Odluke o povjeravanju kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina na području Grada Zadra;

8. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zadra;

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru izvoditelja za nabavu građevinskih radova za ugradnju solarnog sustava i plinske instalacije u Športskom centru Višnjik;

10. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojih je osnivač Grad Zadar:

a)  Osnovne škole Stanovi                                 

b)  Osnovne škole Krune Krstića                                       

c)  Osnovne škole Petra Preradovića                                                            

d)  Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

e)  Osnovne škole Šime Budinića

f)   Osnovne škole Smiljevac

g)  Osnovne škole Bartula Kašića

h)  Osnovne škole Voštarnica

i)   Osnovne škole Zadarski otoci

j)   Glazbene škole Blagoje Bersa