DNEVNI RED

AKTUALNI SAT

1. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu;

2. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2012. godinu;

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2012. godinu;

4. Prijedlog II.  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2012. godinu;

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje javnih potreba-decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Zadru za 2012. godine;

6. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini;

7. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2012. godinu;

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa poticanja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području Grada Zadra za 2012. godinu;

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra;

10. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj i veljaču 2013. godine;

11. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA;

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Diklo;

13. Prijedlog Odluke o prijedlogu opoziva dosadašnjih i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Vodovod“ d.o.o. Zadar;

14. Prijedlog Odluke o prijedlogu opoziva dosadašnjeg i imenovanja novog člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „ Čistoća“ d.o.o. Zadar;

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru;

16. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Zadru;

17. Prijedlog Zaključka  o predlaganju kandidata za imenovanju sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Zadru.      

 

Izvadak iz Zapisnika 36. sjednice Gradskog vijeća