DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT –

 

1. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra  za 2012 godinu: 

a. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo  profesoru dr.sc.Vjekoslavu Jerolimovu;

b. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu Romanu Bajlu;

c. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Ivi Nižiću;

d. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Eriku  Pavinu;

e. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Sveučilištu u Zadru;

f. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra Središnjem  crkvenom gradskom zboru;

g. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Eriki  Krpan;

h. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Božidaru Petaniju;

i. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra učeniku  Roku Žaji;

j. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Zadra Društvu  športske rekreacije   „Loptica“;

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Zadra; 

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013 godinu;

4. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zadra za 2013. godinu;

5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2013. godinu;

6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2013. godinu;

7. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2013.godinu; 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Zadra  za 2013. godinu;

9. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra  za 2013. godinu;

10. Prijedlog  Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za  2013. godinu;

11. Prijedlog Programa poticanja  poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na području  Grada Zadra za 2013.godinu;

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra

13. Prijedlog  PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu;

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za  2013. godini;

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Zadra;

16. Prijedlog Odluke o određivanju odlagališta otpada „ Diklo“  kao lokacije za odlaganje viška iskopa

17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene „PUT DIKLA“ u  Zadru;

18. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone „SUHA“ u Zadru;

19. Prijedlog Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja trgovačke zone BARBARIČINE u Zadru;

20. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena  i dopuna Detaljnog plana uređenja područja  ŽMIRIĆI u Zadru;

21. Prijedlog Odluke o odobravanju otuđenja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra i stjecanju nekretnina u vlasništvu privatnih osoba unutar obuhvata DPU Vidikovac poradi izgradnje prometnih površina;

22. Prijedlog Odluke o prijedlogu imenovanja  direktora   T.D.  „Liburnija“ d.o.o. Zadar;

23. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru;

24. Prijedlog Zaključka o imenovanju doktora medicine za poslove mrtvozornika na području Grada Zadra;

25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja odluke o odabiru ponude Petrol do.o. iz Zagreba, po provedenom otvorenom postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, u predmetu: nabava lož ulja ekstra lako (LUEL) u 2013.-2014. godini.