D N E V N I    R E D

  –  AKTUALNI  SAT  –

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

3. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i oslobođenju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. svibnja 2021. godine

4. Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupa i umanjenju iznosa zakupnine javnih površina zakupcima za postavu ugostiteljskih stolova i sjedalica ispred ugostiteljskih objekata, štandova za ljetnu prodaju i naprava za prezentaciju brodskih izleta

5. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2021. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2020. godini

7. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2021. godini

8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2022. godinu

10. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra

12. Prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Latica“

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta DV „Radost“ Zadar

15. Prijedlog Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe stambene građevine iz Programa POS-a – objekt A1 u sklopu obuhvata DPU-a „Crvene kuće“

16. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)

      - Cjeloviti elaborat UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I (istok)

17. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac u Zadru

      - Cjeloviti elaborat izmjena i dopuna PUP-a stambene zone Smiljevac u Zadru

18. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar

      - Cjeloviti elaborat izmjena i dopuna UPU-a Trajektni terminal Zadar

19. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Bokanjac - dio sjever

      - Cjeloviti elaborat UPU-a Bokanjac - dio sjever

20. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno - poslovnog naselja uz Murvičku cestu

      - Cjeloviti elaborat izmjena i dopuna DPU-a stambeno - poslovnog naselja uz Murvičku cestu

21. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Kolovare

22. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus

23. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019., 2020. i 2021. godinu

24. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje od 2021. – 2027. godine

25. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

     - Snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

26. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Zadru i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda  u Zadru

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 30. sjednice Gradskog vijeća