DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT  -

1. Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područni ured Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2015. godinu

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija i ostalih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

3. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje Kneževe palače

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Sportsko-rekreacijskog centra Crno“

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje multifunkcionalne javne građevine u naselju Kožino“

6. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska - park“

7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala

8. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica

9. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ u Zadru

10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Petrčane

11. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina na području Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zadra

15. Prijedlog Odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o suradnji na maketinškim aktivnostima

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom za razdoblje od dvije godine

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru gospodarskog subjekta za sklapanje ugovora za nabavu: Izgradnja raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru gospodarskog subjekta za sklapanje ugovora za nabavu: Usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta Novog gradskog groblja Grada Zadra - 1. etapa

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi robe - Nabava interaktivnog multimedijskog sustava s održavanjem 1. godinu TIC Cedulin

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zaključivanje Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - Nabava lož ulja EKSTRA LAKO (LUEL) u 2017. i 2018. godini

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta po prijedlogu investitora HEP-ODS d.o.o. Zagreb

22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta po prijedlogu investitora ZADAR-RESORT d.o.o. Sukošan

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Zadar

25. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Zadru

26. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Zadru

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 29. sjednice Gradskog vijeća

- Cjeloviti elaborat Prijedloga III. Izmjena i dopuna DPU-a zone parka i centralnih funkcija "Maraska park" - točka 6.