DNEVNI  RED

- AKTUALNI SAT -

1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016.godinu

2. Prijedlog Odluke o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016. godinu

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2016. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2016. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2016. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2016. godini

      -  Prilog: Fotodokumentacija lokacija odlagališta otpada

7. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2017. godini

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu

12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu

13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu

14. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

15. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

16. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

17. Prijedlozi Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi:

       a) nekretnine označene  kao čest.zem.9337/2  k.o. Zadar (matična čest.9337 k.o. Zadar)

       b) nekretnine označene  kao čest.zem 9345/1  k.o. Zadar

      c) nekretnine označene  kao čest.zem 5162/33 k.o. Zadar (dio matične čest.5162/8 k.o. Zadar)

18. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, za izgradnju dijela sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane u Gradu Zadru

19. Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

22. Prijedlozi Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zadar:

            a) Osnovne škole Stanovi

            b) Osnovne škole Krune Krstića

            c) Osnovne škole Petra Preradovića

            d) Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

            e) Osnovne škole Šime Budinića

            f) Osnovne škole Smiljevac

            g) Osnovne škole Bartula Kašića

            h) Osnovne škole Voštarnica

            i) Osnovne škole Zadarski otoci

            j) Osnovne škole Blagoje Bersa

 

PRILOZI:

- Fotodokumentacija lokacija onečišćenih otpadom - uz 6. točku dnevnog reda

- Izvadak iz zapisnika 2. sjednice Gradskog vijeća