D N E V N I   R E D

-  AKTUALNI SAT  -

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o nastavku obanašanja dužnosti člana Gradskog vijeća Grada Zadra

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2015.-2019.)

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Zadra (2020.-2024.)

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu  Grada Zadra za 2020. godinu

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

11. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

12. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

13. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2021. godinu

14. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2021. godinu

15. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sklapanja Dodatka II. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“

16. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog naselja uz Murvičku cestu

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Zadar

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake č.z. 1698/814, 1698/815, 1698/816, 1698/817, 1698/818, 1698/658, 1698/724 sve k.o. Crno  

19. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje pet poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zadra na nekretnini oznake k.č. 5895/2 k.o. Zadar

20. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini

21. Prijedlog Odluke o radu Gradskog vijeća Grada Zadra za vrijeme proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Dopuna dnevnom redu

 Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Zadra za 2020. godinu

 Prijedlog Odluke o premještanju spomen obilježja posvećenog osnivanju prve ćelije KPJ-a u Zadru 

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 28. sjednice Gradskog vijeća