DNEVNI  RED

-  AKTUALNI SAT -

 1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2016.godinu
 2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Karma
 4. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“
 5. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenolom Puta
 6. Prijedlog Odluke o izradi Odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 7. Prijedlog Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice-Novi Kampus
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Grada Zadra za dodatno osiguranje kredita založnim pravom na nekretnini u vlasništvu Grada Zadra
 9. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra
 10. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2017. godine
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9399/13 (matična čestica 9399/2) k.o Zadar
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“
 13. Prijedlog Zaključka o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Zadru

 

 PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća

- Cjeloviti elaborat Prijedloga UPU stambene zone Karma -  točka 3.