Prijenos sjednice: https://youtu.be/AWSzRLMlgeI

DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu

3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2024. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2024. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2024. godinu

6. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2024. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

9. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2024. godinu

10. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021. - 2027., Akcijskog plana za provedbu SRUP-a te Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana

       Strategija razvoja urbanog područja Zadar za razdoblje 2021. - 2027.

11. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra

12. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2024. - 2028. godinu

13. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

14. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno

15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno javnim natječajem

16. Prijedlog o uključivanju Grada Zadra u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje

17. Prijedlog Zaključka o produljenju roka trajanja Konačne liste prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

18. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

     Cjelokupni materijal IV. Izmjena i dopuna DPU-a „Crvene kuće“

19. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone “Kosa“

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina sa HEP d.d. - zamjena gradske nekretnine oznake k.č. 5974/4 k.o. Diklo (nova izmjera), Žmirići,  za nekretnine oznake k.č. 3647/39 k.o. Crno i 3647/40 k.o. Crno

21. Prijedozi Zaključaka o davanju suglasnosti na Statute osnovnih škola kojih je osnivač Grad Zadar  

    -  Osnovne škole Stanovi

    -  Osnovne škole Krune Krstića

    -  Osnovne škole Petra Preradovića

    -  Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

    -  Osnovne škole Šime Budinića

    -  Osnovne škole Smiljevac

    -  Osnovne škole Bartula Kašića

    -  Osnovne škole Voštarnica

    -  Osnovne škole Zadarski otoci

    -  Osnovne škole Blagoje Bersa

22. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

23. Prijedlog Odluke o održavanju zbora građana Mjesnog odbora Silba

 

PRIVITAK:

- Izvadak iz Zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 26. sjednice Gradskog vijeća