DNEVNI RED                                                              snimka sjednice: https://youtu.be/6BzsnuUsqrs

 

- AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2024. godinu

3. Prijedlog višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2024.-2026. godine

4. Prijedlog odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2024. godini

5. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2024. godinu

6. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2024. godinu

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2024. godinu

8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2024. godinu

9. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2024. godinu

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2024. godinu

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

13. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

14. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu

15. Prijedlog odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2024. godinu

16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

18. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Zadar

19. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2025. godinu

20. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2024. godinu

21. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2023. godini

22. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za pripajanje trgovačkog društva ODVODNJA d.o.o. za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom

24. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti za pripajanje isporučitelja vodnih usluga na Uslužnom području 30. trgovačkom društvu VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom

25. Prijedlog Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Zadar

26. Prijedlog odluke o statusu nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj upotrebi

27. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru

28. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća