D N E V N I    R E D

- AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine

2. Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područnog ureda Gospić o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2018. godinu

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zadra za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2019. godini

9. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini

10. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Kožino

    - Cjeloviti elaborat UPU-a groblja Kožino

12. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“

    - Cjeloviti elaborat UPU-a predio "Gornji Bilig"

13. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

14. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog središta „Višnjik“

15. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja uvala Bregdetti

16. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar

17. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020.-2022. godine

18. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Zadra

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

20. Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zadra i Grada Imotskog

21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Plodovi mora“

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji

     - Cjeloviti materijal Procjene ugroženosti i Plana zaštite

25. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2020. godinu

26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Zadar

27. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra  u općoj uporabi pod nazivom Poljana Dragutina Domjanića

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

 

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 23. sjednice Gradskog vijeća