D N E V N I   R E D

 - AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

8. Prijedlog trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu

11. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2020. godinu

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2020. godinu

14. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2020. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2020. godinu

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2020. godinu

18. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

19. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2020. godinu

20. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-22 Aglomeracija Zadar-Petrčane

21. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Zadra za kapitalni projekt KP-1035-09 Izgradnja Osnovne škole MO Novi Bokanjac

22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

23. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine

24. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

25. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

     - Cjeloviti elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

26. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“

27. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“

28. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra

29. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu

30. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. Zadar unosom nekretnine k.č.br. 3838/3, zk.ul.br. 18101 k.o. Zadar

31. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

32. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

33. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima

34. Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra

35. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Zadra

36. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Zadra

37. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen ploče skladatelju Franzu von Suppéu

38. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2019. godini

39. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2020. godini

40. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina i sklapanja Ugovora o darovanju Broj: 850-03/2019

41. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra

42. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 9337/1 k.o. Zadar

43. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 3947/2 k.o. Zadar

44. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ u Zadru

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 22. sjednice Gradskog vijeća