D N E V N I    R E D

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku obavljanja vijećničkih mandata i početku obnašanja vijećničkih dužnosti zamjenika vijećnika

AKTUALNI SAT

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

9. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Jazine I., Premuda i Silba

12. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra

13. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kandidature Grada Zadra za Europski grad sporta u 2021. godini

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

16. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bokanjac – dio sjever

17. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen ploče na pročelje Župnog ureda Gospe od Ružarija u Diklu

18. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertnog ureda Zadar

19. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2020. godinu

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle u Zadru 2. faza

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja odvojka ceste Mile Gojsalića

22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu, zona 2B

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja križanja Jurja Križanića i Put Bokanjca - faza II.

24. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima, faza 1.

25. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja nastavka ulica Augusta Šenoe i Augusta Cesarca

26. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agenciji ZADRA NOVA u sklopu projekta PEPSEA

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća