D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2018. godinu:

      a) TD „Eko“ d.o.o. Zadar

      b) TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

      c) TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

      d) TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

      e) TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

      f) TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

      g) TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

      h) TD „Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar

       i) TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar

       j) TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar

te

      k) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za razdoblje od 07.2017. do 30.06.2018. godine

2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu

3. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra

4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Liburnija d.o.o. Zadar na opće uvjete prijevoza putnika

5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Obala i lučice d.o.o. Zadar na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Tržnica Zadar d.o.o. Zadar na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti TD Nasadi d.o.o. Zadar na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ZADRA NOVA ZA VAS“

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za postupak prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake k.č.5895/1 k.o. Zadar

11. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar

      - Cjeloviti elaborat Izmjena i dopuna DPU-a Tehnički školski centar Zadar

12. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus

      - Cjeloviti elaborat II. Izmjena i dopuna UPU-a uređenja prostora vojarne Franka Lisice - Novi Kampus

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

14. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. zapad

    - Cjeloviti elaborat UPU-a zone mješovite namjene Vitrenjak I. zapad

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Koncertnog ureda Zadar

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta

17. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru

18. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru

19. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru

20. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

21. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar

 

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća