D N E V N I    R E D

-  AKTUALNI SAT -

1. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar s.d.d. za razdoblje od 1.07.2019. do 30.06.2020. godine

2. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Nogometnog kluba Zadar s.d.d.

3. Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog nogometnog kluba Zadar

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2020. godinu

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Znanstvene knjižnice Zadar za 2020. godinu

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za 2020. godinu

7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar za 2020. godinu

8. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Zadar za 2020. godinu

9. Izvješće o radu Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za 2020. godinu

10. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Radost“ za 2020. godinu

11. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2019/2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Sunce“ za 2020. godinu

12. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. godinu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Latica“ za 2020. godinu

13. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Javne ustanove „Zadarski sport“ za upravljanje sportskim objektima Zadra za 2020. godinu

14. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2020.godinu

15. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i strukturi viška prihoda u 2020. godini

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Inovativni Zadar d.o.o. za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za potrebe provedbe projekta „Gradnje nove zgrade poduzetničkog inkubatora“

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2020. godinu

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2020. godinu

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada   Zadra za 2020. godinu

21. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

23. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zadra za 2020. godinu

24. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećoj kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra i izbor Savjeta mladih i njihovih zamjenika

25. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

       -  Kartografski prikazi - prilog Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka 3. Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

27. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja grada Zadra za razdoblje 2021-2027. godine

28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Latica“

29. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Znanstvene knjižnice Zadar

30. Izbor radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zadra

a. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za statut i poslovnik

b. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana

c. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za programe razvoja otoka

d. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

e. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost

f. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport

g. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost

h. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

i. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

j. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za  poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom

k. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za međugradsku  i međunarodnu suradnju

l. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za mladež

m. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

n. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra

o. Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

p. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za nacionalne manjine

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 1. - konstutuirajuće sjednice Gradskog vijeća