DNEVNI RED

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

-  AKTUALNI SAT-

2. Prijedlog Odluke o razrješenju prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra

3. Prijedlog Odluke o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra

4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli i namjeni viška prihoda po Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada   Zadra za 2018. godinu

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Zadar

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Strategije razvoja Grada Zadra za razdoblje od 2013. - 2020. godine

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Poduzetničke zone Crno 1. faza

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste Novog gradskog groblja Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad vatrogasnim vozilom s Grada Zadra na Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar

15. Prijedlog Odluke o neposrednoj prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Zadra oznake čest.zem. 5998 k.o. Zadar

16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake  čest. zemlje broj 813/6 k.o. Zadar

17. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra prestankom ovlaštenika trgovačkog društva Zadarski šport d.o.o.

18. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima „Zadarski sport“ 

19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Znanstvene knjižnice Zadar

22. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

23. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za statut i poslovnik

24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za proračun i financije

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

26. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 18. sjednice Gradskog vijeća