DNEVNI RED                                                                           Snimka sjednice: https://youtu.be/ucWxok32JCY

 

-  AKTUALNI SAT -

1. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu;

3. Prijedlog višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2023. - 2025. godine;

4. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2023. godini;

5. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2023. godini;

6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2023. godinu;

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2023. godinu;

8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu;

9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2023. godinu;

10. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2023. godinu;

11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2023. godinu;

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu;

13. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu;

14. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu;

15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2023. godinu;

16. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Zadra za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine;

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Zadra u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu;

18. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Zadra;

19. Prijedlog Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra;

20. Prijedlog Odluke o sklapanju predugovora za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na Crvenim kućama u Zadru (6 stanova);

21. Prijedlog Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra;

22. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu;

23. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra;

24. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra;

25. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra;

26. Prijedlog Odluke o isplati sredstava za rad vijeća mjesnih odbora na otocima u administrativnom sastavu Grada Zadra;

27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta;

28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Zadar;

29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Koncertnog ureda Zadar;

30. Prijedlog Odluke o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi – Ulica R.F. Mihanovića;

31. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi;

32. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi;

33. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake kat. čest. 330/2 k.o. Zadar.

 

PRIVITAK

- Izvadak iz Zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća