DNEVNI RED

     - AKTUALNI SAT-

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2015.godinu
 2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
 3. Izvješće o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar za 2014. godinu
 4. Prijedlog Odluke o sastavu Urbanog područja Zadar
 5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog središta „Višnjik“
 6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“
 7. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja za potrebe dovršetka izgradnje kompleksa Športsko-rekreacijskog centra Višnjik
 8. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala TD „Športski centar Višnjik“ d.o.o. Zadar
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu javnih površina
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti
 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova održavanja bedema na području Grada Zadra
 12. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru izvoditelja radova za nabavu: Izgradnja i rekonstrukcija dijela Splitske ulice
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9393/11 (matična-9393/2) k.o. Zadar
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina označenih kao čest.zem.1377, 9313/1 i 9312/2 sve k.o. Zadar
 17. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 4156/5 k.o. Crno
 18. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o ugovaranju financiranja troškova izgradnje nerazvrstanih cesta i građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju, radi uređenja građevinskog zemljišta

 PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 17. sjednice Gradskog vijeća