Videosnimka sjednice

DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT -

1. Prezentacija modela modernizacije javne rasvjete

2. Prijedlog Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2023. godinu

4. Prijedlog višegodišnjeg Plana uravnoteženja Proračuna Grada Zadra za razdoblje 2023. - 2025. godine

5. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalne naknade u 2023. godini

6. Prijedlog Odluke o utrošku sredstava komunalnog doprinosa u 2023. godini

7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2023. godinu

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2023. godinu

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2023. godinu

10. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2023. godinu

11. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2023. godinu

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu  Grada Zadra za 2023. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

14. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2023. godinu

15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

16. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

17. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2023. godinu

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

20. Prijedlog  Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra

21. Prijedlog Zaključka o pretvaranju tražbine Grada Zadra u procesu preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Zadar iz sportske udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

23. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2024. godinu

24. Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude za otkup nekretnina u vlasništvu društva Odašiljači i veze d.o.o. Zagreb oznake k.č.3129/1 k.o. Zadar i dr.

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

26. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2022.-2024. godine

27. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Stambena zona Skročini II“

28. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

29. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra

30. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

31. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2022. godini

32. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra za 2023. godinu

33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Radost“ Zadar

34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar

35. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Latica  u Zadru

 

PRILOZI:

Izvadak iz Zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 15. sjednice Gradskog vijeća