DNEVNI RED

-  AKTUALNI SAT  -

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu

9. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

11. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu

14. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2019. godinu

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka

19. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2019. godine

20. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

22. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

23. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu

24. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus

25. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

27. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

29. Prijedlog Zaključka o produženju roka trajanja Konačne liste prioriteta za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

30. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

31. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Latica“

32. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2018. godini

33. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2019. godini

34. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 1632/4 k.o. Crno

36. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake kat.čest. zemlje broj 3811/131 k.o. Crno

 

PRILOZI:

- Izvadak iz Zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća

- Izvadak iz Zapisnika 14. sjednice Gradskog vijeća