Videosnimka sjednice

DNEVNI RED

- AKTUALNI SAT -

1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2021. godinu

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2021. godinu

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2021. godinu

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2021. godinu

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021. godini

6. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Zadra

7. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake kat.čest. broj 5895/1 k.o. Zadar i pet poslovnih prostora na kat.čest. broj 5895/2 k.o. Zadar

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva sportskom dioničkom društvu Košarkaškom klubu Zadar

10. Prijedlog Zaključka o pretvaranju tražbine Grada Zadra u procesu preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Zadar iz sportske udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo

11. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehničkog školskog centra Zadar

12. Prijedlog Odluke o davanju koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja broj 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. i 8. i Rješenje kojim se odbijaju neuredne ponude

13. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi

14. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Zadra

15. Prijedlozi Zaključaka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru

           15.1. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zadru

           15.2.Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća