D N E V N I   R E D

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika

-  AKTUALNI SAT-

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada  Zadra za 2018. godinu

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu

8. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

9. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

10. Prijedlog Odluke o otpisu dugova  fizičkim osobama sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama

11. Prijedlog Odluke o ovlašćivanju Gradonačelnika za davanje izjave o osiguranju dodatnih sredstava za sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“

12. Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

13. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest. broj 2071/1 i 2071/5 k.o. Zadar

15. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen ploče na pročelju zgrade „Peglica“ u ulici Bartula Kašića u Zadru

16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta

17. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra, za dimnjačarska područja: 3., 4., 5., 6. i 7.

 

PRILOG:

Izvadak iz Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća