D N E V N I  R E D

 - AKTUALNI  SAT -

1. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2014. godinu

2. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2014. godinu

3. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2014. godinu

4. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu

5. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2014. godinu

6. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2014. godinu

7. Prijedlog  drugih  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2014. godinu

8. Prijedlog drugih  Izmjena  i dopuna PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

9. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada  Zadra za 2015. godinu

10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2015. godinu

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2015. godinu

13. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2015. godinu

14. Prijedlog Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2015. godinu

15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2015. godinu

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2015. godinu

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Zadra

19. Prijedlog Odluke o  naknadi troškova vijećnicima Gradskog vijeća 

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zadra 

24. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na tvrtku ili naziv

25. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezu na potrošnju

26. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Zadra

27. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujku 2015. godine

28. Prijedlog PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

29. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2015. godinu

30. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Zadar o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zadra za 2013. godinu

31. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijsko poslovanje Košarkaškog kluba Zadar za 2012. i 2013. godinu

32. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru- ZONA II.

33. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva

34. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

35. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra i Prijedlog Odluke o izboru članova i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Zadra

36. Prijedlog Odluke o izradi trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska park“ u Zadru

38. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Agrokompleks „Vigens“ Nin

39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru izvoditelja za građevinske radove rekonstrukcije coworking prostora COIN Zadar

40. Prijedlog Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru

41. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statuta Koncertnog ureda  Zadar

42. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju „Latica“ u Zadru

43. Prijedlog Zaključka o imenovanju doktora medicine za poslove mrtvozornika na području Grada Zadra 

PRILOZI

Izvadak iz Zapisnika 11. sjednice Gradskog vijeća 

Izvadak iz Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća

GRAFIČKI PRIKAZ PLANOVA

- Vizualizacija hidroavionskog pristaništa Zadar - točka 37.

-  Konačni prijedlog DPU-a Agrokompleks Vigens - točka 38.