D N E V N I   R E D

-  AKTUALNI SAT –

1. Izvješća o radu i financijska izvješća o poslovanju trgovačkih društava Grada Zadra za 2017. godinu:

      a) TD „Eko“ d.o.o. Zadar

      b) TD „Vodovod“ d.o.o. Zadar

      c) TD „Čistoća“ d.o.o. Zadar

      d) TD „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

      e) TD „Obala i lučice“ d.o.o. Zadar

      f) TD „Liburnija“ d.o.o. Zadar

      g) TD „Nasadi“ d.o.o. Zadar

      h) TD Tržnica d.o.o. Zadar

      i) TD „Inovativni Zadar“ d.o.o. Zadar

      j) TD Športski centar „Višnjik“ d.o.o. Zadar

2. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

      - Cjeloviti elaborat Konačnog prijedloga plana DPU Punta Skala

3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Ploče

4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Kožino

5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Tehnički školski centar Zadar

6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju „neprihvatljivih“ troškova izgradnje oborinske odvodnje u sklopu projekta aglomeracije Zadar-Petrčane

7. Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar

8. Prijedlog Odluke o odobravanju zaključivanja Ugovora o suradnji u Strateškim promotivnim kampanjama u 2018. godini

9. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine javne i društvene namjene multifunkcionalna javna građevina na k.č.660/76 k.o. Diklo

10. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine javne i društvene namjene sportsko igralište na k.č.2519/3 k.o. Ist

11. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

12. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Zadar

 

PRILOG:

- Izvadak iz Zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća